Extra » Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd,opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt,op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van vzw het ES-Battement.
All rights reserved. No part of this website may be reproduced, stored or made public by any means whatsoever, whether electronic or mechanical, without prior permission in writing from vzw het ES-Battement.